Jste na stránce:

Stručně komentujeme zajímavé práce z poslední doby

Obecně prognostické faktory u karcinomu prsu

 1. Krogerus LA, Leidenius MHK, Toivonen TS, et al. Towards reasonable workload in diagnosis of sentinel lymph nodes: comparison of two frozen section methods. Histopathology 2004: 44: 29-34
  Komentář
  • Biopsie sentinelové uzliny se provádí peroperačně stále častěji a na mnoha pracovištích nahradila diagnostickou disekci axilárních uzlin. V této práci se porovnávají dvě přikrojení a vyšetření sentinelové uzliny. První metoda byla popsána dříve Veronesim (Lancet 1997:349:1864-1867), a spočívá v podélném rozpůlení uzliny, která se pak seriově prokrájí. Nová metoda navržená autory článku naopak spočívá v úplněm prokrájení uzliny v řezech 1.0-1.5 mm tlustých vedených kolmo na podélnou osu uzliny. Výsledky studie ukazují, že novou metodou bylo nalezeno více metastáz (40% vs 27%) a průměrná velikost metastáz byla menší (3.3. mm vs 4.3 mm).

 2. Cummings MC, Walsh MD, Hohn BG, et al. Occult axillary lymph node metastases in breast cancer do matter. Results of 10-year survival analysis. Am J Surg Pathol 2002: 26: 1286-1295
  Komentář
  • Stav axilárních uzlin je jedním z nejvýznamnějších prognostických faktorů u invazivního karcinomu prsu (IC). V několika předchozích studiích již bylo prokázáno, že u 25-30% pacientek s negativními axilárními uzlinami při rutinním histologickém vyšetřování (tj malé uzliny vyšetřeny celé v jednom řezu, velké napůl ve dvou řezech) se při pečlivém prokrájení a imunohistochemickém vyšetření najdou v " negativních uzlinách" metastázy (okultní).
  • V této práci, autoři demonstrují, že přítomnost okultních metastáz větších než 5 mm v 10-letém sledování má prognostický význam. Šlo o 203 pacientek s IC a původně hodnoceným negativním stavem axilárních uzlin, které nedostaly adjuvantní terapii!! Závěr studie: přítomnost okultních axilárních metastáz ovlivňuje celkové přežití (overal survival) a přežití bez příznaků nemoci (disease-free survival) u premenopauzálních pacientek, ale nikoliv u postmenopauzálních.

 3. Michaelson JS, Silverstein M, Wyatt J, Weber G, Moore R, Halpern E, Kopans DB, Hughes K: Predicting the survival of patients with breast carcinoma using tumor size. Cancer 2002: 95:713-23
  Komentář
  • velikost invazivního karcinomu v době diagnozy je nejdůležitějším prognostický faktorem pro přežití pacientek s karcinomem prsu, tento faktor je nezávislý na metodě detekce
  • mamografický skríning je svojí schopností objevit nepalpovatelné léze nejlepším prostředkem k redukci mortality na karcinom prsu

 4. Elzagheid A, Kuopio T, Ilnen M, Collan Y: Prognostication of invasive ductal breast cancer by quantification of E-cadherin immunostaining: the methodology and clinical relevance. Histopathology 2002: 41: 127-133.
  Komentář
  • v práci je popsána metoda interpretace imunohistochmeické detekce E-cadherinu (autoři doporučují používat tzv. "staining index")
  • exprese E-cadherinu je důležitým pozitivním prognostickým markerem u post-menopauzálních pacientek s duktálním invazivním karcinomem prsu
  • E-cadherin a mitotický index jsou nejdůležitější prognostické faktory u všech pacientek s pozitivními lymfatickými uzlinami

 5. Nasser H, Wallis T, Andea A, Dey J, Adsay V, Vissher D: Clinicopathologic analysis of invasive micropapillary differentiation in breast carcinoma. Modern Pathology 2001: 14: 836-841.
  Komentář
  • invazivní mikropapilární karcinom prsu je charakterizován čepy kohezivních nádorových buněk uvnitř prominujících dutinek, které připomínají dilatované angiolymfatické štěrbiny
  • byl prvně popsán v roce 1993 Siriaunkgulem a Tavassoliovou jako agresivní varianta invazivního duktálního karcinomu (IDC)
  • mikropapilární komponenta se vyskytuje asi v 5% IDC
  • karcinomy s mikropapilární komponentou mají vyšší tendenci k lymfogenní propagaci a infiltraci kůže- důvod je nejasný
  • prognoza karcinomu nezávisí na velikosti mikropapilární komponenty
  • celkové přežití pacientek s duktálním karcinomem s mikropapilární komponentou se neliší od přežití pacientek v identickém stadiu (včetně nodálního statusu) karcinomu bez mikropapilární komponenty

 6. Rudolph P, Alm P, Olsson H, et al. Concurrent overexpression of p53 and c-erbB-2 correlates with accelerated cycling and concomitant poor prognosis in node-negative breast cancer. Human Pathology 2001:32:311-319.
  Komentář
  • karcinom prsu bez uzlinových metastáz, který vykazuje imunohistochemicky v nádorových buňkách současnou overexpresi c-erbB-2 a proteinu p53, má signifikantně větší procento proliferujících buněk (tzv. „cycling ratio", které odpovídá poměru buněk v S, G2 a M fázi ke zbytku buněčné populace) a horší prognozu

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Stručně komentujeme ·
Obecně prognostické faktory

O úroveň výš
Předchozí 2 / 5 Další

 1. HER2/neu
 2. Obecně prognostické faktory u karcinomu prsu
 3. Nové jednotky
 4. Premaligní léze mléčné žlázy
 5. Další témata
Nádory prsu