Jste na stránce:

Stručně komentujeme zajímavé práce z poslední doby

Další témata

 1. Farshid G, et al. Morphology of breast cancer as a means of triage of patients for BRCA1 genetic testing. Am J Surg Pathol, 2006; 30(11):1357-66
  Komentář
  • Velký význam morfologie a imunofenotypu karcinomu prsu pro určení BRCA1 statusu u pacientek.
   Mutace BRCA1, která může vést k mamárnímu karcinomu, se vyskytuje v přibližně u 5% populace. Pro výpočet rizika nosičství BRCA mutace u pacientek s mamárním karcinomem je užíván algoritmus, který počítá s klinickými daty a rodinnou anamnezou, ale nezahrnuje morfologii a imunohistochemii tumoru (až při hodnotě rizika nad 10% se pak provedou méně dostupné a drahé genetické testy). Záchytu unikají pacientky, které mají BRCA mutaci, ale nemají pozitivní rodinnou anamnezu (v dnešní době způsobeno i trendem k menším rodinám) a pacientky s vyšším věkem. V nové studii Farshid et al. zjistili, že známé morfologické/imunohistochemické parametry karcinomu mají vysokou hodnotu pro predikci BRCA1 statusu a mohou uvedené nedostatky algoritmu kompenzovat. Senzitivita morfologie/imunohistochemie byla 92% a specificita 86%. Byly odhaleny případy, které by předtím detekci unikli. Z tohoto důvodu by se mělo do algoritmu pro odhad rizika mutace zařadit i kritérium histologie a imunofenotypu tumoru.

 2. Cao D., et al. Separate cavity margin sampling at the time of initial breast lumpectomy significantly reduces the need for reexcisions. Am J Surg Pathol 2005, 29:1625-32
  Keskek M., et al. Factors predisposing to cavity margin positivity following conservation surgery for breast cancer. Eur J Surg Oncol 2004, 30: 1058-64
  Komentář
  • Běžnou praxí po limitované chirurgii mamárního karcinomu je histologické vyšetření okrajů lumpektomie, tzv. "lumpectomy margin" (LM). Cao et al. a Keskek et al. kromě toho kompletně odebírali a vyšetřovali další tenkou vrstvu tkáně ze stěny vzniklé dutiny. Histologický nález u této tkáně byl označen jako "cavity margin" (CM). Porovnáním zjistili, že polovina pozitivních LM neměla v CM nádorovou tkáň a tudíž lze předpokládat, že asi polovina pozitivních LM představuje falešnou pozitivitu. Hlavní předpokládané příčiny této falešné pozitivity okraje jsou následující: 1. prosakování tuše do hloubky tkáně (zejména u tkáně bohaté na tuk), 2. přenos křehké nádorové tkáně do okraje při manipulaci s resekátem, 3. retrakce tkáně při fixaci. Nejčastěji došlo k falešné pozitivitě u mladších pacientek a u karcinomu s vysokým gradingem a/anebo s rozsáhlou intraduktální složkou. Autoři uzavírají, že vyšetření CM "uchrání" asi polovinu pacientek od reexcize.

 3. Renshaw AA, Derhagopian RP, Tizol-Blanco DM, et al. Papillomas and atypical papillomas in breast core needle biopsy specimen. Am J Clin Pathol 2004: 122:217-221.
  Komentář
  • Jedná se o zajímavou práci, která hodnotí klinický význam diagnozy papilárních lézí prsu v core biopsii a riziko existence karcinomu v následné chirurgické excizi. Core biopsií bylo vyšetřeno celkem 62 papilárních lézí, které zahrnovaly benigní papilomy s floridní hyperplazií bez atypií, papilomy s ložisky atypické duktální hyperplazie (ADH), atypické papilomy, a papilární léze suspektní z malignity. U 40 lézí (65%) byla provedena otevřená excize léze.
  • Závěr práce: atypické papilomy a papilomy s ložisky ADH nalezené v core biopsii jsou spojeny s velkým rizikem karcinomu v následné excizi, naproti tomu benigní papilomy bez atypií v žádném případě v excizi karcinom neobsahovaly, a proto tyto léze nemusí být excidovány.

 4. Tan PH, Lui GG, Chiang G, et al. Ductal carcinoma in situ with spindle cells: a potential diagnostic pitfall in the evaluation of breast lesions. Histopathology 2004: 45: 343-351.
  Komentář
  • V práci se popisuje 11 případů vzácné varianty duktálního karcinomu in situ DCIS, který sestává z vřetenitých buněk. Téměř ve všech případech (s vyjímkou 2) byla prokázána neuroendokrinní diferenciace nádorových buněk imunohistochemicky nebo ultrastrukturálně. Pozitivní reakce na chromogranin a synaptofyzin podporuje dg. DCIS proti diagnoze floridní duktální hyperplazie a negativní reakce vřetenitých buněk na aktin zase svědčí proti myoepiteliální lézi.

 5. Gupta D, Croitoru CM, Ayala AG, Sahin AA, Middleton LP. E-cadherin immunohistochemical analysis of histiocytoid carcinoma of the breast. Annals of Diagnostic Pathology 2002: 6: 141-147.
  Komentář
  • histiocytoidní karcinom prsu je vzácná forma invazivního karcinomu nejasné histogeneze, je považován za variantu lobulárního nebo duktálního apokrinního karcinomu, event. za tzv. lipid-rich karcinom
  • E-cadherin je transmembránový glykoprotein, který je typicky exprimován v buňkách invazivního duktálního karcinomu (IDC) a chybí v invazivním lobulárním karcinomu (ILC)
  • v práci byla studována exprese E-cadherinu a markeru apokrinní diferenciace (GCDFP-15) v 11 případech histiocytoidního karcinomu prsu
  • všechny nádory byly pozitivní na apokrinní marker (GCDFP-15), reakce na E-cadherin byla negativní v 8 případech z 11
  • zbylé tři případy měly histomorfologii invazivního lobulárního karcinomu, včetně přítomnosti lobulární in situ komponenty, přesto byla reakce na E-cadherin pozitivní
  • Závěr: histiocytoidní karcinom není specifickou jednotkou, ale jde o formu invazivního karcinomu prsu s lobulární nebo duktální diferenciací a rysy apokrinními

 6. Goldstein NS: Does the level of E-cadherin expression correlate with the primary breast carcinoma infiltration pattern and type of systemic metastases? Am J Clin Pathol 2002, 118 , 425-434.
  Komentář
  • E-cadherin typicky exprimují duktální in situ a invazívní karcinomy, naopak expresi charakteristicky ztrácejí lobulární in situ a invazívní karcinomy. Charakter exprese kopírují i metastazy.
  • Existují metastázy „lobulárnímu karcinomu podobné", charakterizované buď morfologicky, způsobem šíření či topicky/meningy, serózní membrány, vnitřní genitál, GIT/, které se vyskytují i u hybridních nebo dokonce čistě duktálních karcinomů. Nemocné s tímto druhem metastázování mají podstatně horší prognózu.
  • Metastázy „lobulárnímu karcinomu podobné" se nikdy nevyskytly v  případech, kde primární tumor hybridního/kombinovaného/ morfotypu invazivního duktálního nebo invazivního lobulárního karcinomu obsahoval více než 10% E-cadherin pozitivních buněk s šířením typu invazivního lobulárního karcinomu.
  • Vlastní metastázy „lobulárnímu karcinomu podobné" E-cadherin neexprimovaly.
  • Spekuluje se o tom, že míra ztráty exprese E-cadherinu, umožňující dyskohezivní růst a šíření karcinomu, je zřejmě v primárním tumoru nižší než v metastatázách „lobulárnímu karcinomu podobných".

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Stručně komentujeme ·
Další témata

O úroveň výš
Předchozí 5 / 5 Další

 1. HER2/neu
 2. Obecně prognostické faktory u karcinomu prsu
 3. Nové jednotky
 4. Premaligní léze mléčné žlázy
 5. Další témata
Nádory prsu