Jste na stránce:

Stručně komentujeme zajímavé práce z poslední doby

Nové jednotky

 1. Eusebi V, Damiani S, Ellis IO, et al. Breast tumor resembling the tall cell variant of papillary thyroid carcinoma: report of 5 cases. Am J Surg Pathol 2003:27:1114-1118.
  Komentář
  • Autoři popisují 5 případů nového typu karcinomu prsu, který charakterizuje morfologická podobnost s variantou papilokarcinomu štítné žlázy z vysokých buněk. Nádor prsu sestává z papilárních a folikulárních struktur lemovaných buňkami s objemnou granulární eosinofilní plasmou a s rysy onkocytů. Imunohistochemicky jsou reakce na thyreoglobulin a TTF1 negativní. Karcinom má zřejmě příznivé klinické chování, žádný z 5 popsaných nádorů nerecidoval ani nemetastazoval.

 2. Burga AM, Tavassoli FA. Periductal stromal tumor. A rare lesion with low-grade sarcomatous behavior. Am J Surg Pathol 2003: 27: 343-348.
  Komentář
  • Jde o bifazický tumor prsu tvořený benigními duktálními strukturami, které jsou obklopeny hojně celulárním stromatem. Nádor nemá růstovou strukturu fyloidního tumoru. Podle stupně celularity stromatu, atypií a počtu mitoz se rozlišuje periduktální stromální sarkom (PSS) a periduktální stromální hyperplazie (PSH). PSS má tato diagnostická kriteria: převážně vřetenobuněčná, výrazně celulární proliferace kolem benigních duktů, jeden nebo více nádorových uzlů oddělených tukovou tkání, více než 3 mitozy na 10 HPF, invazivní růst do okolní tkáně. PSH má tato diagnostická kriteria: vřetenobuněčné stroma bez polymorfií, s minimálními atypiemi, bez mitoz nebo maximálně se 2 mitozami na 10 HPF. Imunohistochemicky stromální buňky PSS a PSH reagují pozitivně s CD34 a CD117, některé buňky jsou pozitivní na hladkosvalový aktin. PSS roste infiltrativně, úplná excize s bezpečným lemem zdravé tkáně je metodou léčby.

 3. Shin SJ, Rosen PP. Solid variant of mammary adenoid cystic carcinoma with basaloid features. A study of nine cases. American Journal of Surgical Pathology 2002:26:413-420.
  Komentář
  • adenoidně cystický karcinom (AdCC) mléčné žlázy je vzácný nádor, představuje méně než 1% karcinomů prsu
  • v práci je popsána solidní varianta AdCC s basaloidními rysy, je to nádor s relativně dobrou prognozou, u dvou pacientek z 9 byly ale v době diagnozy nalezeny metastázy v axilárních lymfatických uzlinách, žádná z pacientek nezemřela na generalizaci

 4. Govender D, Sabaratnam RM, Essa AS. Clear cell „sugar" tumor of the breast. Another extrapulmonary site and review of the literature. American Journal of Surgical Pathology 2002:26:670-675.
  Komentář
  • nedávno se prokázalo, že tzv „sugar" tumor jak plicní tak extrapulmonární patří mezi PEComy. PEComy jsou tumory vycházející z PEC (perivascular epithelioid cell). V této práci se popisuje první případ „sugar" tumoru mléčné žlázy u 16-leté dívky. Nádor byl imunohistochemicky positivní s melanomovými markery HMB45 a melanem A, a v jádrech nádorových buněk se prokázaly receptory pro progesteron. Estrogeny, cytokeratiny, S-100 protein a desmin byly negativní. Nádor je benigní.

 5. Hirokawa M, Sugihara K, Sai T, et al. Secretory carcinoma of the breast: a tumor analogous to salivary gland acinic cell carcinoma? Histopathology 2002:40:223-229.
  Komentář
  • mamární karcinom podobný acinocelulárnímu karcinomu slinných žláz byl nedávno popsán Roncarolim a kol (Virchows Archiv 1996:429:69-74). Autoři v této práci poukazují na mnohé podobnosti mezi výše zmíněným mamárním karcinomem podobným acinocelulárnímu salivárnímu karcinomu a sekretorickým karcinomem prsu a naznačují, že se možná jedná o identickou jednotku.

 6. Jimenez RF, Wallis T, Visscher DW. Centrally necrotizing carcinomas of the breast. A distinct histologic subtype with aggressive behavior. American Journal of Surgical Pathology 2001:25:331-337.
  Komentář
  • v této práci autoři popisují zvláštní variantu duktálního karcinomu s velmi špatnou prognozou. Nádor charakterizuje objemná centrální nekroza s fibrozou a hyalinizací, kterou obklopuje na periferii lem high grade karcinomu s vysokou mitotickou a proliferační aktivitou. Přechod mezi centrální nekrozou a vitálním kracinomem na okraji je ostrý. Jde o duktální invazivní karcinom, ve většině případů lze najít intraduktální komponentu nádoru. Je důležité tento vysoce maligní karcinom odlišit od medulárního karcinomu, kterému se periferní okraj nádoru podobá.

 7. Sneige N, Yaziji H, Mandavilli SR, et al. Low-grade (fibromatosis-like) spindle cell carcinoma of the breast. American Journal of Surgical Pathology 2001:25:1009-1016.
  Komentář
  • tato práce popisuje 24 případů zvláštní varianty vřetenobuněčného karcinomu mléčné žlázy, kterou prvně vymezili Gobbi a kol v roce 1999 (Cancer 1999:85:2170-2185) pod názvem „fibromatoze podobný vřetenobuněčný karcinom prsu".
  • nádor se histologicky podobá fibromatoze, má vždy nízkou proliferační aktivitu s MIB1 indexem do 5 %, je negativní na estrogenní a progesteronové receptory a na HER-2/neu. Imunohistochemicky se prokážou cytokeratiny.
  • podstatné je, že jde o nízce maligní karcinom, který může recidivovat, ale netvoří metastázy v lymfatických uzlinách. U části pacientek se mohou vyvinout vzdálené metastázy, zejména v plicích.

 8. Gokaslan ST, Carlile B, Dudak M, Albores-Saavedra J. Solitary cylindroma (dermal analog tumor) of the breast. A previously undescribed neoplasm at this site. American Journal of Surgical Pathology 2001:25:823-826.
  Komentář
  • U 63-leté pacientky s metastazujím pleomorfním lobulárním invazivním karcinomem se našel jako náhodný nález benigní cylindrom mammy o průměru 8 mm. Jde o první popis tohoto nádoru v prsu.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Stručně komentujeme ·
Nové jednotky

O úroveň výš
Předchozí 3 / 5 Další

 1. HER2/neu
 2. Obecně prognostické faktory u karcinomu prsu
 3. Nové jednotky
 4. Premaligní léze mléčné žlázy
 5. Další témata
Nádory prsu