Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Invazivní duktální karcinom NOS (not otherwise specified)

Definice

Invazivní duktální karcinom NOS představuje nejčastější variantu invazivního karcinomu prsu. Je to heterogenní skupina, kterou tvoří karcinomy bez bližší histologické specifikace.

ICD-O kód

8500/3

Histologická struktura

Invazivní duktální karcinom (IDC) je histologickou strukturou velmi variabilní, s růstem solidně trabekulárním, tubulárním, kribriformním, glandulárním, atd. Stromální komponenta je také variabilní, některé nádory jsou výrazně desmoplastické, jindy se nacházejí ložiska hyalinizace a elastozy. V některých případech je stromatu malé množství. Diagnozu IDC nevylučuje ani přítomnost lymfoidní nebo lymfoplasmocytární infiltrace ve stromatu, pokud nejsou splněna další kriteria pro dg. medulárního karcinomu. IDC může vytvářet jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu podobné růstu lobulárního karcinomu, duktální diferenciaci pak lze demonstrovat pozitivní expresí membránového antigenu E-cadherinu.

Smíšený typ IDC je invazivní karcinom prsu tvořený v 10-49% objemu nádoru strukturou IDC NOS a v 50% a více některým specializovaným typem, např. lobulárním nebo tubulárním karcinomem.

Pleomorfní IDC je high grade varianta IDC, který je ve více než 50% objemu karcinomu tvořený bizarními pleomorfními a vícejadernými buňkami. Přítomnost nekroz a vysoká mitotická aktivita jsou typické znaky. Prognoza je nepříznivá.

IDC s vícejadernými buňkami typu osteoklastů je grade 1-2 IDC s hypervaskularizací, extravazací erytrocytů, zánětlivou infiltrací a přítomností vícejaderných buněk typu osteoklastů (CD68+, aktin-, cytokeratiny-, S-100 protein-).

IDC s rysy choriokarcinomu je velmi vzácná varianta karcinomu prsu s přítomností vícejaderných buněk, které reagují pozitivně na HCG. U pacientek je zvýšená serová hladina HCG.

IDC s melanotickými rysy je kombinace IDC NOS a maligního melanomu.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Duktální invazivní karcinom (grade 1)
Obr.2
Obr. 2
Solidně trabekulární růstová struktura duktálního invazivního karcinomu (grade 2)
Obr.3
Obr. 3
Jedno- a více-řadé pruhy polymorfních buněk duktálního karcinomu s růstem napodobujícím lobulární invazivní karcinom
Obr.4
Obr. 4
Průkaz E-cadherinu v buňkách duktálního invazivního karcinomu
Obr.5
Obr. 5
Basal-like DCIS neodlišitelný od konvenčního intraduktálního komedonového karcinomu
Obr.6
Obr. 6
Pozitivita EGFR v basal-like DCIS

Jiné informace

Rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu zahrnují stimulaci exogenními hormony (perorální antikoncepce a hormonální substituční terapie)-velmi nízké riziko.

Genetické riziko: nejdůležitější známé geny, které mají roli při vzniku rakoviny prsu jsou BRCA1 a BRCA2.

Overexprese HER-2/neu onkoproteinu v buňkách karcinomu představuje nezávislý nepříznivý prognostický faktor.

Ve skupině G3 invazívního duktálního karcinomu se v poslední době vymezuje tzv. basal-like karcinom (BLK). Charakterizuje jej triple negativní fenotyp (ER,PR a Her2/neu negativní) a dále exprese vysokomolekulárních cytokeratinů např. CK5/6 a 14. U těchto lézí se popisuje agresivnější chování a častější metastazování do plic a mozku s „vynecháním axily“. Tento druh neoplázie je častý u mladých žen a je nejobvyklejším morfotypem BRCA1 familiárního karcinomu. Histologický obraz má podobu buď solidního nediferencovaného, rozsáhle nekrotizujího karcinomu nebo „medullary-like“ morfologii. BLK má též svůj prekurzor, který je morfologicky neodlišitelný od konvenčního komedonového DCIS. Častá pozitivita EGFR (epidermal growth factor receptor), která bohužel nekoreluje s typem genové alterace, zpočátku slibovala využití v cílené bioterapii, dosažené výsledky jsou zatím nepovzbudivé. Klinicko-morfologické nálezy BLK potvrzují výsledky molekulárně genetických profilací mamárního karcinomu; problémem zůstavá, že stále jde o značně morfologicky a biologicky heterogenní skupinu karcinomů, kde prognostické a prediktivní závěry v konkrétním případě nejsou možné.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Varga Z, Zhao J, Ohlschlegel C, et al. Preferential HER-2/neu overexpression and/or amplification in aggressive histological subtypes of invasive breast carcinoma. Histopathology 2004:44:332-338.
 2. Krogerus LA, Leidenius MHK, Toivonen TS. Towards reasonable workload in diagnosis of sentinel lymph nodes: comparison of two frozen section methods. Histopathology 2004: 44:29-34.
 3. Komenaka IK, Ditkoff BA, Joseph KA, et al. The development of interval breast malignancies in patients with BRCA mutations. Cancer 2004: 100:2079-2083.
 4. Page DL. Special types of invasive breast cancer, with clinical implications. Am J Surg Pathol 2003:27:832-835.
 5. Lakhani SR, Reis-Filho JS, Fulford L, et al. Prediction of BRCA1 status in patients with breast cancer using estrogen receptor and basal phenotype. Clin Cancer Res 2005; 11: 5175-5180.
 6. Livasy CA, Karaca G, Nanda R, et al. Phenotypic evaluation of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma. Mod Pathol 2006; 19: 264-271.
 7. Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res 2007; 13: 4429-4434.
 8. Bhargava R, Gerald WL, Li AR, et al. EGFR gene amplification in breast cancer: correlation with epidermal growth factor receptor mRNA and protein expression and HER-2 status and absence of EGFR-activating mutations. Mod Pathol 2005; 18: 1027-33.
 9. Dabbs DJ, Chivukula M, Carter G, et al. Basal phenotype of ductal carcinoma in situ: recognition and immunohistologic profile. Mod Pathol 2006; 19: 1506-1511.
 10. Rakha EA, El-Rehim DA, Paish C, et al. Basal phenotype identifies a poor prognostic subgroup of breast cancer of clinical importance. Eur J Cancer 2006; 42: 3149-3156.
 11. Rakha EA, El-Sayed ME, Green AR, et al. Prognostic markers in triple-negative breast cancer. Cancer 2007; 109: 25-32.
 12. Rakha EA, El-Sayed ME, Reis-Filho JS, et al. Expression profiling technology: its contribution to our understanding of breast cancer. Histopathol 2008; 52: 67-81.
 13. Rakha EA, Tan DS, Foulkes WD, et al. Are triple-negative tumours and basal-like breast cancer synonymous? Breast Cancer Res 2007; 9: 404-405.
 14. Turner NC, Reis-Filho JS. Basal-like breast cancer and the BRCA1 phenotype. Oncogene 2006; 25: 5846-5853.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Invazivní duktální karcinom NOS

O úroveň výš
Předchozí 1 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu