Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Fibroepiteliální nádory

Obsah

 

Fibroadenom

Definice

Benigní, ostře ohraničený, bifázický, stromoepiteliální tumor převážně adolescentního věku. Není jasné, zda jde o neoplázii či hyperplázii; genetické studie fibroadenomů (FA) prokázaly monoklonalitu epitelu, ale polyklonalitu stromatu.

ICD-O kód

9010/0

Histologická struktura

Mixtura epitelové a stromální proliferace s charakteristickým perikanalikulárním a intrakanalikulárním uspořádáním. Stroma je typicky hypocelulární, bez mitóz, v rámci jedné léze homogenní. Běžné jsou dystrofické změny (hyalinizace, dystrofická kalcifikace, myxoidní prosak nebe lipo- či osteochondromatózní metaplázie). Dvouvrstevná epitelová složka vzhledu komprimovaných štěrbin či tubulů může vykazovat rozmanité spektrum proliferací (adenóza, duktální či myoepiteliální hyperplázie) a metaplastických změn (apokrinní či skvamózní metaplázie). Vzácně vzniká přímo ve FA in situ lobulární či duktální in situ karcinom. Při nálezu struktur invazívního karcinomu je vždy potřeba vyloučit prorůstání z okolí. Termín juvenilní FA (celulární, giant) je určen pro benigní objemné léze s celulárním stromatem a proliferující epitelovou složkou, avšak bez zřetelných atypií či mitotické aktivity.

Obrázky a legendy

Jiné informace

Přesné odlišení některých celulárních FA od benigních fyloidních tumorů (FT) je obtížné definovat, nicméně určitá strukturální a celulární heterogenita, "leaf-like" protruze, minimálně undulující okraje a tzv. "stromal overgrowth) jsou pro FT určující. K předejití případných recidiv je při diagnostických rozpacích je podstatná širší resekční linie. FA je relativně častější u nositelek mutací BRCAl a BRCA2 genu, nezvyšuje však riziko vzniku karcinomu.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Pike, A:M., Oberman, H.A.: Juvenile (cellular) fibroadenomas. Clinicopathologic study. Am. J. Surg. Pathol., 1985, 9: s. 730-736
 2. Kujiper, G.G., Mommers, E.C., van der Wall, E., van Diest, P.J.: Histopathology of fibroadenoma of the breast. Am. J. clin. Pathol. 2001, 115: s. 736-742.
 3. Mies, C., Rosen, P.P.: Juvenile fibroadenoma with atypical epithelial hyperplasia. Am. J. Surg. Pathol., 1987, 11: s. 184-190.
 4. Diaz, N.M., Palmer, J.O., McDivitt, R.W.: Carcinoma arising within fibroadenoma of the breast. A clinicopathologic study of 105 patients. Am. J. Clin. Pathol., 1991,95: 614-622.
 5. Powel, C.M., Cranor, M.L., Rosen, .P.: Multinucleated stromal giant cells in mammary fibroepithelial neoplasms. A study of 11 patients. Arch. Pathol. Lab. Med., 1194, 118: 912-916.

 

Fyloidní tumor (cystosarkoma phyllodes)

Definice

Skupina bifázických, fibroepiteliálních lézí principielně podobných FA, ale s hypercelulárním stromatem a typickým "leaf-like" stromoepiteliálním uspořádáním. Škála biologického chování (odvisí od charakteru stromatu) zahrnuje jak benigní nádory, tak vysoce maligní tumory typu stromálního sarkomu. Molekulární biologie prokazuje klonalitu obou komponent nádoru.

ICD-O kód

9020/0Fyloidní tumor benigní
9020/1Fyloidní tumor borderline
9020/3Fyloidní tumor maligní
9020/3Periduktální stromální sarkom low grade

Histologická struktura

Typický obraz je intrakanalikulární růst s "leaf-like" projekcemi celulárního stromatu do dilatovaných epitelových štěrbin. Dvouvrstevná epitelová součást tumoru nevykazuje významnější změny, vznik karcinomu je nesmírně vzácný. Biologický potenciál FT určuje charakter stromu - jeho celularita, buněčné a jaderné atypie, míra mitotické aktivity a tzv. "stromal overgrowth" (stroma přerůstá a zatlačuje epitelovou složku), který je definován jako alespoň jedno zorné pole stromatu bez epitelu při zvětšení 40x. Podoba stromatu kolísá od analogie s celulárním fibroadenom až po nepochybný vřetenobuněčný či pleomorfní sarkom, heterologní diferenciace není vzácností (nejčastěji chondro- či osteosarkom, liposarkom event. rhabdomyosarkom). Při úplném zániku epitelu se tumory nazývají jako stromalní sarkom s obdobnou biologií. Přítomnost obrovských, vícejaderných stromálních buněk není známkou malignity léze. Zatím neexistuje universální grading, hodnocení je semikvantitativní a posuzují se buněčné atypie stromatu, mitotická aktivita na 10/HPF a míra "stromal overgrowth". Podmínkou je dostatečný sampling vzhledem ke značné intratumorální strukturální heterogenitě. Neostrý okraj FT se známkami invazívního růstu, zejména v maligní části spektra, vyžaduje širokou excizi do zdravé tkáně.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
bifázická struktura low grade fyloidního tumoru s projekcemi vřetenobuněčného stromatu do epitelových štěrbin
Obr.2
Obr. 2
heterologní osteogenní diferenciace mezenchymální složky maligního FT
Obr.3
Obr. 3
masivní benigní skvamózní metaplázie epitelu ve FT (nejde o karcinom!)
Obr.4
Obr. 4
charakteristické koncentrické uspořádání vřetenobuněčné komponenty kolem pravidelných zejících tubulů v tzv. periduktálním stromálním tumoru/sarkomu

Jiné informace

Benigní i maligní FT mohou recidivovat i metastazovat (převážně hematogenně, vyjímečně axilární postihují LN), především při inkompletní excizi a v recidivách se postupně zhoršuje grade. Přesto má většina fyloidních tumorů dobrou prognózu a lokální konzervativní přístup se obejde exenterace axily. Opsolentní termín cystosarcoma phyllodes je z biologického hlediska zavádějící a přeceňuje obecný biologický potenciál celé skupiny FT. Do skupiny FT tumoru se volně přiřazuje nedávno popsaný periduktální stromální tumor/sarkom s charakteristický organoidním uspořádáním splývající koncentrické peritubulární vřetenobuněčné proliferace bez tvorby "leaf-like" intracystických prominencí. Jedná se o low grade léze jen vzácně přecházející v klasický FT. Společným rysem s FT je neobvyklá exprese CD117 ve stromatu.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Hawkins, R.E., Schofield, J.B., Fisher, C., Wiltahaw, E., McKinna, J.A.: The clinical and histologic crietria that predicxt metastases from cystosarcoma phyllodes. Cancer, 1992, 69: s. 141-147.
 2. Mrad, K., Driss, M., Maalej, M., Romdhane, K.B.: Bilateral cystosarcoma phyllodes of the breast: a case report of malignant form with contralateral benign form. Ann. Diagn. Pathol., 2000, 4: s. 370-372.
 3. Moffatt, C.J., Pinder, S.E., Dixon, A.R., Elston, C.W., Blamey, R.W., Ellis, I.O.: Phyllodex tumors of the breast: a clinicopathological review of 32 cases. Histopathology, 1995, 27: s. 205-218.
 4. Burga, A.M., Tavassoli, F.A.: Periductal stromal tumor: a rare lesion with low grade sarcomatous behavior. Am. J. Surg. Pathol., 2003, 27: s. 343-348.
 5. Tse, G.M.K. Putti, T.C., Lui, P.C.W., Lo, A.W.I., Scolyer, R.A., Law, B.K.B., Karim, R., Lee, C.S.: Increased c-kit (CD117) expression in malignant mammary phyllodes tumors. Mod. Pathol., 2004, 17: s. 827-831.
 6. Lenhard MS, Kahlert S, Himsl I et al. Phyllodes tumour of the breast: clinical follow-up of 33 cases of this rare disease. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Jun;138(2):217-21.
 7. Yohe S, Yeh IT. "Missed" diagnoses of phyllodes tumor on breast biopsy: pathologic clues to its recognition. Int J Surg Pathol. 2008 Apr;16(2):137-42.
 8. Dey D, Nicol A, Singer S. Benign phyllodes tumor of the breast with intracytoplasmic inclusion bodies identical to infantile digital fibromatosis. Breast J. 2008 Mar-Apr;14(2):198-9.
 9. Lee AH. Recent developments in the histological diagnosis of spindle cell carcinoma, fibromatosis and phyllodes tumour of the breast. Histopathology. 2008 Jan;52(1):45-57.
 10. Kraemer B, Hoffmann J, Roehm C et al. Cystosarcoma phyllodes of the breast: a rare diagnosis: case studies and review of literature. Arch Gynecol Obstet. 2007 Dec;276(6):649-53.
 11. Grabowski J, Salzstein SL, Sadler GR et al.. Malignant phyllodes tumors: a review of 752 cases. Am Surg. 2007 Oct;73(10):967-9.
 12. Barrio AV, Clark BD, Goldberg JI et al. Clinicopathologic features and long-term outcomes of 293 phyllodes tumors of the breast. Ann Surg Oncol. 2007 Oct;14(10):2961-70.
 13. McKenna AM, Pintilie M, Youngson B et al. Quantification of the morphologic features of fibroepithelial tumors of the breast. Arch Pathol Lab Med. 2007 Oct;131(10):1568-73.
 14. Lee AH, Hodi Z, Ellis I et al. Histological features useful in the distinction of phyllodes tumour and fibroadenoma on needle core biopsy of the breast. Histopathology. 2007 Sep;51(3):336-44.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Fibroepiteliální nádory

O úroveň výš
Předchozí 28 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu