Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Myoepiteliální léze

Obsah

Definice

Léze odvozené, složené nebo diferencované z čisté populace myoepiteliálních bb, zahrnují jak benigní tak maligní proliferace. Dva ze zástupců - pleomorfní adenom a adenoidně cystický karcinom probrány samostatně v jiných kapitolách.

Myoepitelióza, adenomyoepiteliální adenóza

Definice

Principielně podobné benigní, často multifokální léze, kdy aciny duktulo-lobulární jednotky či adenózy (včetně sklerózující) jsou lemovány hyperplastickou myoepiteliální vrstvou vykazující výraznou eozinofilní či světlobuněčnou přeměnu. Nemají zvláštní biologický význam, adenomyoepiteliální adenóza se nachází často na periferii adenomyoepiteliomu.


 

Adenomyoepiteliom (AME)

Definice

Bifázická, organoidně uspořádaná epiteliální a myoepiteliální léze tvořená drobnými žlázovými luminy a tubuly, které jsou obklopeny různě rozsáhlou, převážně vřetenobuněčnou myoepiteliální složkou. Zastoupení sekreční, glandulární složky značně kolísá a organoidní úprava není z běžného HE barvení již patrná a ozřejmí ji až imunohistochemie. Čisté myoepiteliomy sekreční součást z principu definice postrádají.

ICD-O kód

8983/0Benigní adenomyoepiteliom
8983/3Maligní adenomyoepiteliom
8982/0Myoepiteliom

Histologická struktura

Relativně ohraničená, septovaná, multilobulární proliferace s typickým dimorfním uspořádáním je považována za variantu papilomu a blízce příbuzná s duktálním adenomem a pleomorfním adenomem. Cytologicky jde většinou blandní tumory a nízkou mitotickou aktivitou. Většinou dominuje polygonální či jasně vřetenobuněčná, myoepiteliální složka obvykle s výraznou světlobuněčnou a oxyfilní přeměnou zastírající původní duální charakter. Popsána je i skvamózní, apokrinní či sebaceózní metaplázie v rámci AME. Problematika a morfologie vzácného benigního, monofázického, vřetenobuněčného myoepiteliomu není jednoznačná. Na jednom pólu určitě existují jednostranně vyvinuté, "čistě vřetenobuněčné adenomyoepiteliomy" s prokazatelným epiteliálním fenotypem myoepitelií, na druhém pólu spektrase nacházejí myoidní léze typu leiomyomu či myoidního hamartomu s úplnou absencí epiteliální diferenciace. Genezu posledně jmenovaných pěkně dokládá mnohdy pokročilá myoidní diferenciace myoepitelií ve sklerózující adenóze.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
bifázická úprava adenomyoepiteliomu s převládající vřetenitou světlobuněčnou myoepiteliální proliferací kolem izolovaných žlázových lumin
 

Jiné informace

Název a koncepce jednotky vychází z analogie epiteliálních-myoepiteliáních lézí slinných žláz, zde dříve nazývaných rovněž AME, posléze vzhledem k možnému agresívnímu chování a malignímu potenciálu přejmenovaných na epi-myoepiteliální karcinomy. AME prsu může recidivovat a dokonce metastazovat v obvyklém bimorfním, blandním uspořádání nebo (častěji) vzniklá malignita má jen čistě sekretorický či myoepiteliální fenotyp. V synchronně vzniklé malignitě (karcinomu) je možné někdy ještě pozorovat ložiskově původní organoidní strukturu.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Michal M ,Baumruk L, Burger, J, Manhalova M,: Adenomyoepithelioma of the breast with undifferentiated carcinoma component. Histopathology,1994, 24: s. 274-276.
 2. Rasbridge SA, Millis RR: Adenomyoepithelioma of the breast with malignant features. Virchows Arch.,1998,432: s. 123-130.
 3. Simpson RH, Cope N, Skalova A, Michal M: Malignant adenomyoepithelioma of the breast with mixed osteogenic,spindle cell and carcinomatous differentiation. Am. J. Surg. Pathol.,1998,22: s. 631-636.
 4. Tavassoli FA.: Myoepithelial lesions of the breast. Myoepitheliosis, adenomyoepithelioma and myoepithelial carcinoma. Am. J. Surg. Pathol.,1991,15: s. 554-568.
 5. Van-Dorpe, De-Weer J, Bekaert F, Lauweryns J, Moerman J: Malignant adenomyoepithelioma of the breast. Case report with immunohistochemical study. Arch. Anat. Cytol. Pathol.,1996,44: s. 193-198.
 6. Young RH, Clement PB: Adenomyoepithelioma of the breast. A report of three cases and review of the literature. Am. J. Clin. Pathol.,1988,89: s. 308-314.

 

Maligní myoepiteliom (myoepiteliální karcinom, MK)

Definice

Velmi vzácný maligní tumor tvořený myoepiteliálními buňkami. WHO definice nic neříká o tom, zda jde o myoepiteliální histogenezi či myoepiteliální diferenciaci.

ICD-O kód

8982/3

Histologická struktura

Čistě vřetenobuněčné či epiteloidní nádory, často se světlou či eozinofilní až plazmocytoidní cytoplazmou. Pro diagnózu nutná vedle exprese cytokeratinů (typicky vysokomolekulárních) dále pozitivita alespoň jednoho standardního myepiteliálního markeru (hladkosvalový aktin, kalponin, p63, CD10, maspin, GFAP, ...). Někdy lze zastihnout zbytkové formace původního adenomyoepiteliomu.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
V myxoidním stromatu shluky epiteliálních nádorových buněk s objemnou oxyfilní cytoplazmou připomínající plazmocytoidní buňky z analogických tumorů ve slinných žlázách. Myoepiteliání fenotyp potvrdila pozitivita několika rutinních markerů (hlakosvalový aktin, CD10, kalponin a GFAP)
 

Jiné informace

MK je patrně častější a zejména skupina světlobuněčných, epiteloidních nádorů může obsahovat zástupce MK, neboť se zde rutinně myoepiteliání fenotyp neurčuje. U vřetenobuněčně uspořádaných lézí připadají diferenciálně diagnosticky v úvahu především fibromatóza, benigní vřetenobuněčné mezenchymální léze včetně myofibroblastomu nebo vzácné primární sarkomy (leiomyosarkom, ...). Není vyloučeno, že se MK v části svého spektra překrývají se skupinou metaplastických karcinomů (zejména vřetenobuněčných), neboť u posledně jmenovaných se běžně myoepiteliální fenotyp vyskytuje.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Chen, P.C., Chen, C.K., Nicastri, A.D., Wait, R.B.,: Myoepithelial carcinoma of the breast with distant metastasis and accompanied by adenomyoepithelioma. Histopathology,1994,24: 543-548
 2. Tavassoli FA.: Myoepithelial lesions of the breast. Myoepitheliosis, adenomyoepithelioma and myoepithelial carcinoma. Am. J. Surg. Pathol.,1991,15: 554-568.
 3. Kinkor Z: Myoepiteliální karcinom v adenomyoepitheliomu prsu (maligní adenomyoepitheliom) - kazuistika. Čs. Patologie, 2003, 38: s. 46-50.
 4. Prasad AR, Zarbo RJ: Myoepithelial carxcinoma of the breast.: a clinicopathologic study of 18 cases. Mod. Pathol., 2000, 13: s. 13-46.
 5. Foschini M.P., Eusebi V.: Carcinomas of the breast showing myoepithelial cell differentiation. A review of the literature. Virchows Arch 1998; 432: s303-310.
 6. Reis-Filho J.S., Milanezi F., Paredes J., Silva P., Pereira E., Maeda S.A.,de Carvalho L.V., Schmitt F.C.: Novel and classic myoepithelial/stem cell markers in metaplastic carcinomas of the breast. Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology 2003; 11: 1-8.
 7. Kaya H, Güllüoglu B, Aribal E. Myoepithelial differentiation in breast carcinoma. Tumori. 2008 Jan-Feb;94(1):116-20.
 8. Fan F, Smith W, Wang X et al. Myoepithelial carcinoma of the breast arising in an adenomyoepithelioma: mammographic, ultrasound and histologic features. Breast J. 2007 Mar-Apr;13(2):203-4.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Myoepiteliální léze

O úroveň výš
Předchozí 26 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu