Jste na stránce:

Klasifikace nádorů prsu

Klasifikační systém podle WHO

Lobulární neoplazie

Definice

Proliferace malých pravidelných nekohezivních buněk (E-cadherin je negativní) v terminální části lalůčků a duktů bez porušení basální membrány. Synonymem je lobulární karcinom in situ (LCIS). LCIS není obligatorním prekurzorem karcinomu, ale představuje rizikový faktor pro vznik ipsilaterálního nebo kontralaterálního karcinomu prsu lobulární nebo duktální diferenciace (podle údajů WHO, 2003).

ICD-O kód

8520/2

Histologická struktura

Distendované aciny jsou vyplněné monomorfními malými nekohezivními buňkami s pravidelnými kulatými jádry bez jadérek. Nekrozy a kalcifikace jsou ojedinělé a mitotická aktivita nízká. Buňky LCIS vyplňují aciny a terminální dukty, ale neprostupují basální membránu a vrstva myoepiteliálních buněk je též neporušená ve své basální lokalizaci (možno prokázat markry basálních a myoepiteliálních buněk, např. hladkosvalový aktin, calponin, p63, atd).

Pro LCIS byl navržen 3-stupňový grading (viz grading LCIS), ale není ještě všeobecně přijatý.

Pleomorfní LCIS sestává z polymorních nekohezivních buněk s nepravidelnými jádry, v některých případech s morfologií buněk tvaru pečetního prstene. Podle některých studií, je pleomorfní varianta LCIS prognosticky závažnější s vyšším rizikem přechodu v invazivní lobulární karcinom.

Pleomorfní LCIS může obsahovat v čepech karcinomu komedonové nekrozy, to nevylučuje diagnozu LCIS, ale prognoza je horší než u konvenčního LCIS a srovnatelná s grade 2 DCIS.

Obrázky a legendy

Obr.1
Obr. 1
Distendované lalůčky vyplněné mírně polymorfními nuňkami LCIS
Obr.2
Obr. 2
Bazální membrána acinů je intaktní
Obr.3
Obr. 3
Pravidelné diskohezivní buňky LCIS

Jiné informace

Podle nových údajů, existují nálezy potvrzující kauzální souvislost LCIS a invazivního lobulární karcinomu prsu bližší než se dřív soudilo. LCIS a mikroinvazivní lobulární karcinom lze najít současně v jednom ložisku a genetické mutace v LCIS jsou shodné s invazivním lobulárním karcinomem. Proto se nověji soudí, že LCIS představuje přímý prekurzor pro lobulární invazivní karcinom s nízkým rizikem srovnatelným s grade 1 DCIS.

Odkazy na recentní literaturu

 1. Fisher ER, Land SR, Fisher B. et al. Pathologic findings from the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project: twelve-year observations concerning lobular carcinoma in situ. Cancer 2004:100:238-244.
 2. Arpino G, Allred DC, Mohsin SK, et al. Lobular neoplasia on core-needle biopsy- clinical significance. Cancer 2004:101:242-250.
 3. Shelley HE, Nyante SJ, Yi CY, et al. Clonality of lobular carcinoma in situ and synchronous invasive lobular carcinoma. Cancer 2004:100:2562-2572.
 4. Schnitt SJ, Morrow M. Lobular carcinoma in situ: current concepts and controversies. Semin Diagn Pathol 1999:16:209-223.
 5. Carley AM, Chivukula M, Carter GJ et al. Frequency and clinical significance of simultaneous association of lobular neoplasia and columnar cell alterations in breast tissue specimens. Am J Clin Pathol. 2008 Aug;130(2):254-8.
 6. Cangiarella J, Guth A, Axelrod D et al. Is surgical excision necessary for the management of atypical lobular hyperplasia and lobular carcinoma in situ diagnosed on core needle biopsy?: a report of 38 cases and review of the literature. Arch Pathol Lab Med. 2008 Jun;132(6):979-83.
 7. Brandt SM, Young GQ, Hoda SA. The "Rosen Triad": tubular carcinoma, lobular carcinoma in situ, and columnar cell lesions. Adv Anat Pathol. 2008 May;15(3):140-6. Review.
 8. Da Silva L, Parry S, Reid L et al. Aberrant expression of E-cadherin in lobular carcinomas of the breast. Am J Surg Pathol. 2008 May;32(5):773-83.
 9. Nagi CS, O'Donnell JE, Tismenetsky M et al. Lobular neoplasia on core needle biopsy does not require excision. Cancer. 2008 May 15;112(10):2152-8.

 


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.
Nádory prsu ·
Klasifikace ·
Klasifikace podle WHO ·
Lobulární neoplazie

O úroveň výš
Předchozí 21 / 31 Další

 1. Invazivní duktální karcinom NOS
 2. Invazivní lobulární karcinom
 3. Tubulární karcinom
 4. Invazivní kribriformní karcinom
 5. Medulární karcinom
 6. Mucin produkující karcinomy
 7. Neuroendokrinní karcinomy
 8. Invazivní papilární karcinom
 9. Invazivní mikropapilární karcinom
 10. Apokrinní karcinom
 11. Metaplastický karcinom
 12. Karcinom bohatý na lipidy
 13. Sekretorický karcinom
 14. Onkocytický karcinom
 15. Adenoidně cystický karcinom
 16. Acinický karcinom
 17. Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom
 18. Sebaceozní karcinom
 19. Inflamatorní karcinom
 20. Bilaterální karcinom prsu
 21. Lobulární neoplazie
 22. Intraduktální proliferativní léze
 23. Mikroinvazivní karcinom
 24. Intraduktální papilární neoplazie
 25. Benigní epiteliální léze
 26. Myoepiteliální léze
 27. Mesenchymální nádory
 28. Fibroepiteliální nádory
 29. Tumory prsní bradavky
 30. Maligní lymfom a metastatické nádory
 31. Nádory mužského prsu
Nádory prsu